Play Video

Inga-Lill Lindqvist

Entreprenören och fd rektorn Inga-Lill Lindqvist var en nyckelperson i starten av Brobygrafiska. Det var hon som förde samman och initierade ett samarbete mellan de nödvändiga parterna inom skola, akademi och näringsliv.

Play Video

Evelina Nilsson

Evelina har arbetat på Brobygrafiska sedan 2017, och har idag rollen som verksamhetsansvarig. Hon lägger stor vikt vid fokus på skolans utveckling vad gäller hållbarhet och framtidstänk.
Play Video

Peter Bared

Peter arbetar som utbildningsledare på Brobygrafiska. Han har följt skolans utveckling på nära håll under många år, och har sett hur verksamheten förändrats och förfinats i flera steg.

Play Video

Bianca Meyer

Bianca Meyer har en bakgrund inom modebranschen, men hamnade på Brobygrafiska eftersom hon kände att hon ville prova något nytt. Skolans marknadsföring tilltalade henne, och hon upplever att utbildningen inom förpackningsdesign låter henne utvecklas såväl kunskapsmässigt som på ett personligt plan.

Inga-Lill Lindqvist

Inga-Lill Lindqvist är en av de som var med från allra första början. Hon berättar om hur det under början av nittiotalet fanns ett växande behov av förnyad kunskap inom den grafiska branschen. Det praktiska hantverket började i allt snabbare takt bytas ut mot ett mer datoriserat sätt att arbeta, och till följd av det fanns ett glapp gällande vilka utbildningar som erbjöds och vad arbetsmarknaden faktiskt krävde. 1993 skulle Tetra Pak starta i Sunne, och man visste redan på förhand att det skulle finnas ett stort behov av personer med rätt utbildning för att kunna tillfredsställa företagets behov av arbetskraft. Tanken var att Brobygrafiska skulle kunna erbjuda just detta – en utbildning med nära koppling såväl till Tetra Pak som till branschen i övrigt.

Men, att starta en skola är ett stort projekt och inget man bara gör i en handvändning. Faktum är att det fanns flertalet skeptiker till att just Sunne skulle föräras med en utbildning av detta slag. Det grafiska facket, såväl som andra mer väletablerade grafiska utbildningar, ställde sig tvekande till idén. Skulle en så liten ort verkligen kunna erbjuda den lärarkompetens som krävdes? Skulle utbildningen hålla tillräckligt god kvalité? För att stilla farhågorna bildades en utredningsgrupp som hade i uppdrag att besvara just frågor som dessa. Det var mycket som behövde falla på plats, men tack vare ett starkt driv och en obestridlig tro på den lilla ortens möjligheter så blev det en skola tillsist.

Vikten av att våga

“Vi gick till kommunen och sa: vi behöver 11,5 miljoner. Budgeten var redan lagd, men trots detta fick vi ja!” Berättar Inga-Lill.

 

Sunnes tomma industrilokaler – de som vid första anblick gav ett ganska dystert intryck – kunde dessutom användas för att få igång verksamheten snabbt. Höstterminen 1992 startade man den första utbildningen, en utbildning som då var en del av Sunnes gymnasieverksamhet. Idag, trettio år senare, står Brobygrafiska helt på egna ben. Inga-Lill berättar att detta till stor del beror på skolans personal som ständigt arbetat för utveckling och förnyelse av utbildningen, men också näringslivet som på flera sätt slutit upp bakom skolan. Ett exempel på detta är Sweflex – en intresseorganisation som bildades dels för att stötta Brobygrafiskas verksamhet, och dels för att knyta nya kontakter inom flexografibranschen. Tack vare det stora kontaktnät som byggts upp genom åren har dörrarna öppnats för praktikplatser och studieresor världen över, något som i sin tur lockat många elever till skolan.

 

“När jag kommer in på Brobygrafiska är jag enormt stolt över vad som har varit, över vad som är, och över vad jag vet kommer att bli i framtiden. Det är väldigt många som har varit med och bidragit under de här åren, bidragit till att Brobygrafiska är där det är idag. Inte bara personal – hade vi inte haft våra elever hade inte skolan vuxit så som den gör”, säger Inga-Lill med ett leende.

Och visst är det lätt att förstå hennes stolthet! Brobygrafiska har lagt grunden för många nya företag och innovationer, och med tanke på skolans ständiga utveckling och framåtanda kommer de garanterat att bli fler.

Evelina Nilsson

Evelina Nilsson är verksamhetsansvarig på skolan. När hon får frågan om vad som förändrats sedan hon började arbeta här år 2017 så nämner hon bland annat det faktum att Brobygrafiska på senare år har börjat erbjuda två kortare vidareutbildningar: hållbar varumärkesstrategi, samt front-end och tillgänglighet. Likt Peter tror hon att skolans styrka ligger i att man lär eleverna dels vad man kan göra, men också hur och varför. Genom att kombinera de mer praktiska delarna av branschen – de som rör tryck och produktion – med nyare inslag som design, kod och tjänsteutveckling så är förhoppningen att Brobygrafiska ska förbli en skola att räkna med även i framtiden.


Hållbarhet som ledstjärna


Att människan står inför stora utmaningar när det kommer till klimat och miljöfrågor överraskar knappast någon. I takt med att kunskapen kring klimat och människans påverkan på sin omvärld har ökat, så behöver även den grafiska branschen allt mer ställa om för att kunna vara en del av en mer hållbar framtid. Som Evelina själv uttrycker det: hållbarhet är en hygienfaktor, något som är nödvändigt för branschens överlevnad. På skolan märks detta dels genom ett helhetstänk där man ser över hela produktionskedjan från start till mål för att se om något kan förbättras, dels genom att informera och utbilda elever om vad som är hållbart på riktigt.

“Bara för att något ser hållbart ut så behöver det inte betyda att det faktiskt är det” säger Evelina. “Det är viktigt att vara medveten om.”

Enligt henne är Brobygrafiska hela tiden beredda att tänka nytt och framåt när det gäller hållbarhet och miljövänliga lösningar. På så vis stärker skolan sin position på utbildningsmarknaden, samtidigt som den är med och bidrar till ett tänk som gynnar samhället i stort.

Stolthet över arvet, tilltro till framtiden

Precis som Peter så tror Evelina att det lugn som finns i Sunne är en av skolans stora styrkor. Till Brobygrafiska kommer man just för att studera – man kan lägga hela sitt fokus på utbildningen och hitta gemenskap med andra som är här av samma anledning som en själv. Tillvaron blir på detta sätt till en kreativ bubbla där man lär känna sig själv och sina egna specifika intressen samtidigt som man inspireras av andra människors tankar och idéer på olika områden som hör den grafiska världen till.

Evelina känner en stolthet över skolans arv, såväl som en tilltro och nyfikenhet inför framtiden. Hon beskriver det som att Brobygrafiska just nu står inför ett vägskäl där man kommer behöva gå åt två håll samtidigt. Å ena sidan tänker sig Evelina en skola där man ser till att värna den klassiska trycktekniken och den grafiska branschens grunduppdrag, samtidigt som också ser att Brobygrafiska i framtiden kommer att fungera som en nytänkande och kreativ hub för den samlade grafiska kompetensen i Sverige. Eftersom skolan i första hand finns till för branschen och branschens behov, så ser Evelina det som en självklarhet att skolan kommer att finnas kvar om ytterligare trettio år. Det ligger helt enkelt i Brobygrafiskas natur att utvecklas på det sätt som krävs, att alltid fokusera på det som faktiskt efterfrågas.

“Om någon del av branschen byter programvara, så byter vi också programvara. Målet är nästan att ligga lite före branschen där.” Säger Evelina. “Vi behöver vara otroligt up to date.”

Peter Bared

Peter Bared arbetar som utbildningsledare på Brobygrafiska. Han har följt skolans utveckling på nära håll under många år, och har sett hur verksamheten förändrats och förfinats i flera steg. Han beskriver en skola som gått från att vara främst teknikfokuserad, till att allt mer bli en skola med inriktning på formgivning och digital design. Brobygrafiska har enligt Peter lyckats med att dels fördjupa sig inom det som en gång var anledningen till att skolan startade upp från allra första början, såväl som att förnyas och vidareutvecklas inom nya områden.

“Det som är unikt med Brobygrafiska är inte bara en sak – det är många saker tillsammans som blir något unikt” säger Peter.

Han nämner dels den samlade kompetensen, det kapital av kunskap som finns att tillgå här – samt det faktum att det är just i Sunne som skolan finns. Att så mycket resurser, tekniska möjligheter och kunniga individer finns att tillgå på ett så litet ställe – det är något särskilt med det. Sunne ligger långt från storstädernas myller, och kanske är det just lugnet och möjligheten att gå in i en kreativ bubbla som lockar de studerande hit till Värmland. Här ligger fokus på kunskap och på att skaffa sig det som krävs för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Peter berättar att Brobygrafiska, just därför, står på två ben. Dels den mjukare, formgivande delen av utbildningen där fokus ligger på design och studierna av vad som lockar människor att köpa en viss produkt – dels den mer praktiska, tekniskt inriktande biten där teori omsätts i praktik. Man arbetar inte bara med formgivning och idéer när man studerar på skolan – man blir också bra på att faktiskt få saker gjorda.

“För mig har alltid problemlösning varit en drivkraft. Jag började med programmering och gränssnittsutveckling, och när jag arbetade på Brobygrafiska som utbildare så var det som ett mantra jag hade: man skulle lösa problem, inte bara lägga design på saker. Design handlar om att lösa problem – vare sig man programmerar, filmar, eller tar en bild.”

Om man som studernade tycker att just det här med problemlösning verkar spännande, så finns gott om möjligheter att utvecklas just inom detta område på skolan. Tack vare olika stipendier och det faktum att näringslivet gått in med sponsring så finns stora mängder kvalitativ utrustning att tillgå. Peter nämner såväl skärbord och flatbäddsskrivare som UV-printers, men även en gigantisk flexografipress – så stor att skolans tak behövde lyftas av för at få in den i lokalerna. Detta lägger grunden för en mijö där teknisk innovation möter kreativitet och nyfikenhet. Eller, som Peter själv uttrycker det:

“Det finns mycket kul att leka med på Brobygrafiska.”

 

Familjärt och föränderligt på samma gång

Enligt Peter ligger skolans styrka i att man hela tiden tänker såväl kortsiktigt som långsiktigt framåt i tiden. Å ena sidan finns ett behov av att se vad branschen behöver just nu och två år framåt, å andra sidan är det också lockande att sia om vad som kommer att ske på ännu längre sikt. Kanske kommer trenden med distansutbildning och distansarbete att befästas ännu mer? Eller, så kanske det mänskliga mötet kommer att bli ännu viktigare? Oavsett vad som sker är det viktigt att ständigt vara beredd på snabba kast och nya direktiv. Men, det är också en del av charmen med skolan – inget läsår är det andra likt. Men parallellt med den ständiga ombytligheten och de stundtals snabba kasten så finns också en trygg och familjär anda på skolan.

“Jag tycker att man ska söka till Brobygrafiska för att det är som en liten familj”, säger Peter. “Man bygger ett kontaktnät som är helt ovärderligt.”

Bianca Meyer

Bianca Meyer studerar sitt andra och sista läsår på skolans inriktning för förpackningsdesign. Hon beskriver studierna som utmanande och kreativa, med ständigt nya inslag. Bianca har en bakgrund inom modebranschen, och började för ungefär två år sedan känna att hon ville förnya sig och pröva på något annat. Sättet Brobygrafiska marknadsförde sig på lockade henne till skolan, och hon upplever att utbildningen ger henne chansen att utvecklas inte bara yrkesmässigt, utan även på ett personligt plan. På frågan om vem hon anser borde söka till Brobygrafiska svarar Bianca såhär:

“Brobygrafiska är till för den som är kreativt lagd, som vill jobba med kunder och hjälpa andra att nå sina mål. Skolan är också till för de som vill jobba för en hållbar framtid, för det är väldigt mycket fokus på hur man kan sprida hållbarhetstänket, särskilt inom förpackningsdesign.”

Just fokuset på hållbarhet är något som hon har märkt av extra mycket sedan hon började på skolan, och utbildningen har även fått henne att ifrågasätta och tänka nytt kring sina egna vanor.

“Brobygrafiska har hjälpt mig att utveckla både min förståelse för det grafiska och min förståelse för hur vi ska leva i ett hållbart samhälle. Innan jag kom hit ansåg jag mig vara en miljömedveten person, men ju mer jag lärde mig så insåg jag att jag nog inte var det. Brobygrafiska har lärt mig hur jag ska göra för att leva ett hållbart liv.”

Under tiden som Bianca studerat på skolan har hennes idéer och tankar om framtiden ändrats en aning. När hon påbörjade sin utbildning hade hon en tanke om att det var eventmarknadsföring hon ville arbeta med, men idag är hon inte lika säker. Hon beskriver det som att utbildningen ger en många nya perspektiv, och en bra möjlighet att lära sig hur man ska göra som formgivare för att nå ut till människor i vardagen. Design behöver inte bara handla om det mest extravaganta eller spektakulära – det kan också handla om de små sakerna.

“Efter ett och ett halvt år här har jag insett att jag inte behöver låsa mig vid någon idé. Jag får lära mig så fruktansvärt mycket, så jag kan hamna var jag vill. Jag ser en framtid som ser ljus ut”, säger hon nöjt.

För att sammanfatta sin upplevelse av skolan och utbildningen så behöver Bianca bara en enda mening:

“Efter två år på Brobygrafiska så är världen din.”